Záruční podmínky

Firma Hydrotruck s.r.o. garantuje, že její komponenty jsou bez materiálových a výrobních vad po dobu 6 měsíců od data expedice zboží (záruka za jakost dle § 1919 NOZ).

 • Záruka za jakost je omezena jen na opravu nebo výměnu (u firmy Hydrotruck s.r.o. v Přerově) jakékoliv části nebo vadných částí z důvodů materiálu nebo výroby. Toto je předmětem přezkoumání u firmy Hydrotruck s.r.o. Součást musí být vrácena s podrobným popisem vady, dopravné placeno zákazníkem.
 • Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění (§ 1921 odst. 1 NOZ) Hydrotruck s.r.o. není odpovědná za okolnosti mimo její působnost, za poškození komponent nehodou, živelnou pohromou, či násilím. Tato garance nebude platit pro komponenty, u kterých podle výlučného rozhodnutí firmy Hydrotruck s.r.o., došlo ke znečištění, přehřátí, nedbalému zacházení, nevhodnému použití nebo jinému zneužití.
 • Zákazník je povinen zajistit odbornou instalaci v souladu s platnými normami ČSN a rovněž zajistit odbornost pracovníků při montáži a obsluze zařízení. Změny v okruhu, nebo změny na jiných součástkách, které mohou nepříznivě postihnout komponenty firmy Hydrotruck s.r.o., způsobí neplatnost této záruky. V žádném z případů, citovaných v předchozích odstavcích, nemůže zákazník nárokovat zrušení nebo náhradu kontraktu z titulu poškození nebo náhradu jakýchkoliv výdajů jako např. za práci potřebnou k výměně vadných částí.
 • Hydrotruck s.r.o. neuděluje další garance přímé nebo zahrnuté a není odpovědná za jakékoliv následné poškození vyplývající z použití kterýmkoliv kupujícím nebo uživatelem. Její odpovědnost je omezena hodnotou prodané komponenty nebo závazkem týkajícím se výměny vadné části. V žádném případě nebude společnost Hydrotruck s.r.o. odpovědná za ztrátu očekávaného zisku, následných škod nebo ztrát na jakémkoliv zařízení, instalaci, systému činnosti nebo služeb, během kterých mohou být komponenty firmy Hydrotruck s.r.o. osazeny. Hydrotruck s.r.o. nebude ručit za žádné porušení garance, selhání dodávky nebo jiné případy vyjma zde specifikovaných.
 • Záruka zaniká při poškození nebo odstranění výrobního štítku.
 • Další ujednání se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
 • Předpokladem uznání nároků kupujícího je písemné oznámení vady se stručným popisem bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. Právo na uznání nároků při zjevných vadách zaniká po uplynutí 30-ti dnů od převzetí zboží.

Plnění záruky spočívá dle uvážení prodávajícího a dohody s kupujícím v:

 • dodání náhradního zboží za zboží vadné, popřípadě dodání chybějícího zboží
 • opravě této vady, jestliže je opravitelná
 • slevě kupní ceny
 • odstoupení od smlouvy

Všechny dodávané komponenty firmy Hydrotruck s.r.o. jsou kontrolovány a zkoušeny u výrobce v souladu se zvyklostmi a technickými specifikacemi výrobce. Vzhledem k tomu, že skutečná instalace a provozování zařízení zákazníka nemůže být u firmy Hydrotruck s.r.o. exaktně posouzeno a reprodukováno, je zajištění vhodnosti komponent firmy Hydrotruck s.r.o. v aplikaci zákazníka na jeho vlastní odpovědnost.